Voorwaarden

Tarieven

Voor het declareren in zaken hanteren wij standaard de volgende uitgangspunten. De werkzaamheden worden, behoudens andersluidende afspraak, door de advocaat op uurbasis in rekening gebracht. De verrichte werkzaamheden van de advocaat worden op de factuur gespecificeerd weergegeven per tijdseenheid van 6 minuten.

Eventuele specifieke kosten die worden gemaakt in verband met de behandeling van uw zaak, ook wel verschotten genoemd, worden rechtstreeks (vooraf) in rekening gebracht. Dit betreffen bijvoorbeeld griffierechten, kosten van kadastrale uittreksels, leges, reiskosten en deurwaarderskosten.

Gefinancierde rechtshulp

Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit noemen we gesubsidieerde rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand betaalt een deel van de kosten van de advocaat. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u als eigen bijdrage moet betalen. Aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn voorwaarden verbonden. Van der Wal Advocatenkantoor staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Van der Wal Advocatenkantoor worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei betrokken zijn bij de dienstverlening door Van der Wal Advocatenkantoor. 
 3. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten. 
 4. De kosten van uitvoering van de opdracht worden maandelijks, achteraf, afgerekend. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende afspraak. 
 5. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijk rente verschuldigd.  Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 10% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 75,-.
 6. Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Advocatenkantoor Van der Wal de werkzaamheden opschorten. Van der Wal Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 7. Van der Wal Advocatenkantoor kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend. 
 8. Iedere aansprakelijkheid van Van der Wal Advocatenkantoor en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot Van der Wal Advocatenkantoor de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Van der Wal Advocatenkantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen), echter onverminderd het hierna bepaalde.
 9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak in zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 200.000,-. 
 10. De in artikel 7 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Van der Wal Advocatenkantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. 
 11. Van der Wal Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld procesadvocaten). De opdrachtgever machtigt Van der Wal Advocatenkantoor om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart Van der Wal Advocatenkantoor voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden. 
 12. Op de rechtsverhouding tussen Van der Wal Advocatenkantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

  

Voor iedere in Nederland ingeschreven advocaat geldt dat hij zich aan de regels van de Orde, de Advocatenwet en gedragsregels dient te houden. Deze regels kunt u hier vinden

Het kantoor is op werkdagen te bereiken tussen 9:00 en 17:00 uur op 06-83047976
Copyright © 2023 Van der Wal Advocatenkantoor. Alle rechten voorbehouden.